Amsterdammers en hun houding tegenover toeristen en toerisme

Amsterdammers en hun houding tegenover toeristen en toerisme

Status

Gepubliceerd artikel

Auteurs

Roos Gerritsma & Jacques Vonk

Originele titel

Amsterdam residents and their attitude towards tourists and tourism

In Amsterdam neemt het fenomeen van de overbevolking toe, en toerisme is een van de oorzaken. Zowel het publieke debat als de gemeentelijke autoriteiten wijzen op een toenemende behoefte aan meer expertise en kennis over manieren om een gezond evenwicht te bereiken voor verschillende belanghebbenden.

In dit artikel staat de rol van de stadsbewoners centraal en wordt ingegaan op hun houding ten opzichte van toeristen en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in hun eigen buurt en in de rest van de stad. De term “houding” kan worden onderverdeeld in drie componenten: gevoel, gedrag en denken. De resultaten van deze studie zijn gebaseerd op zowel kwantitatief als kwalitatief veldwerk (enquĂȘtes en semi-gestructureerde interviews) en op deskresearch. Geconcludeerd kan worden dat de inwoners voor het merendeel een positieve houding hebben ten opzichte van toeristen en toerisme. Verschillen in houding worden vooral bepaald door het stadsdeel waar de respondenten wonen en door persoonlijke gevoelens en denkbeelden. Vervolgonderzoek in de komende jaren zal dieper ingaan op de complexiteit van het vraagstuk van de overbevolking.

New Urban Tourism

Binnen New Urban Tourism, onderdeel van het kenniscentrum Creative Business, richten we ons op toerisme als integraal onderdeel van de stedelijke omgeving. Toeristen lopen letterlijk tussen de lokale bevolking en maken gebruik van dezelfde faciliteiten. Met andere woorden, ze kunnen niet als een aparte entiteit worden beschouwd. Maar wat is de invloed van deze grote groepen bezoekers op steden en wijken? En kunnen we een manier vinden om toerisme ten goede te laten komen aan de stad? Kunnen we bijvoorbeeld activiteiten zo ontwerpen dat ze nieuwe lokale bedrijvigheid genereren, plaatsen leefbaarder maken en de lokale bevolking trotser op hun buurt maken? Wat kunnen we hierover leren van studies die in andere steden in het buitenland zijn uitgevoerd? Wij hanteren een holistische benadering van toerisme, waarbij we een internationaal denkkader combineren met een lokale aanpak. In onze laboratoriumomgevingen ontwerpen wij in samenwerking met belanghebbenden interventies die ons moeten helpen een beter inzicht te krijgen in de onderliggende processen in grote steden en hun omgeving en deze regio’s uiteindelijk te verbeteren.