Cocreatie sessies rondom thema’s

Cocreatie sessies rondom thema’s

Op basis van verschillende co-creatiesessies zijn we met collega’s van verschillende Nederlandse kennisinstellingen tot de volgende voorlopige drie thema’s van ENSUT gekomen. In de komende periode zullen we deze thema’s verder uitdiepen en zorgen voor een vertaling van de thema’s richting gemeenten, DMO’s, touroperators. Herkennen zij zich in aspecten van deze thema’s? En hoe kunnen we samenwerken?

Onze thema’s

Regenerative Placemaking

De pijler Regenerative Placemaking werkt vanuit een systemisch perspectief om de bezoekerseconomie (in de breedste zin van het woord) in metropoolregio’s te begrijpen en te ontwikkelen op een wijze die de kwaliteit van plaats en leven versterkt, onder andere met behulp van placemaking.

Smart Citizenship & Governance

De pijler Smart Citizenship & Governance richt zich op de organisatie van toerisme.  Het is het streven om verder te gaan dan oplossingsgerichtheid (solutionisme) en participatiegerichtheid (participatisme). Dit wordt gedaan door een constructief kritische beschouwing van governance processen en manieren om belanghebbenden op een zinvolle wijze betrekken en gezamenlijk  eigenaarschap te stimuleren.

Disruptive Innovations

Binnen de pijler Disruptive Innovations richt de nadruk op manieren waarop sociale en technologische innovaties bijdragen aan veranderingen in de bezoekerseconomie. Ook wordt toegewerkt naar het stimuleren van innovaties die een meer inclusief, rechtvaardig en duurzaam toeristisch en leisure ecosysteem zullen creëren.