Inwoners van amsterdam en hun houding ten opzichte van toeristen en toerisme

Inwoners van amsterdam en hun houding ten opzichte van toeristen en toerisme

Team

Roos Gerritsma

In Amsterdam neemt het fenomeen van overbevolking toe, en toerisme is een van de oorzaken. Zowel het maatschappelijk debat als de gemeente wijzen op een toenemende behoefte aan meer expertise en kennis over het bereiken van een gezonde balans tussen verschillende stakeholders. Dit artikel richt zich op de stakeholderrol van stadsbewoners en gaat in op hun houding ten opzichte van toeristen en aan toerisme gerelateerde ontwikkelingen in hun eigen buurt en in de rest van de stad. De term ‘houding’ kan worden onderverdeeld in drie componenten: voelen, gedrag en denken. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op zowel kwantitatief als kwalitatief veldwerk (enquĂȘtes en semigestructureerde interviews) en op deskresearch. Geconcludeerd kan worden dat de bewoners overwegend positief staan tegenover toeristen en toerisme. Verschillen in houding worden vooral bepaald door het stadsdeel waar respondenten wonen en door persoonlijke gevoelens en gedachten. In vervolgonderzoek in de komende jaren zal dieper worden ingegaan op de complexiteit van de problematiek van overbevolking.